Ödevcim ORG Ekibi Felsefe Soru Yazdırma (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi)

Tüm Soru Çözümleriniz İçin - İletişim İçin Mail Gönderin * bestessayhomework@gmail.com - 0 (312) 276 75 93 - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü kısa süreli sınavlar için Whatsapp tuşunu kullanın. - Ücretli Soru Çözdürme, Soru Çözme Programı, Ödev Yaptırma, Soru Çözdürme, Soru Çözen Site, Ücretli Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Soru Çözümü, Soru Çözdürme, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ödevcim ORG Ekibi Felsefe Soru Yazdırma (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi)

7 Kasım 2020 Felsefe'nin Disiplinleri  Filozof Kimdir? Meslek Olarak Felsefe Neden Felsefe Sorusuna İhtiyaç Duyulur? Ödevcim ORG Ekibi Felsefe Soru Yazdırma (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) Ödevcim ORG Ekibinin Felsefe Grubu Üzerine Çalışmaları Nelerdir? Soru Çözdürme Uygulamalı Felsefe Uygulamalı Felsefe ve Meslek olarak Felsefe 0
Ödevcim ORG Ekibi Felsefe Soru Yazdırma (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi)

Felsefe 

Felsefe Nedir? 

Pek çok yerde karşınıza çıkabileceği üzere felsefe kelime anlamı olarak incelendiğinde peşinden gitme, arayışta bulunma ya da sevgi anlamlarına gelen “phileo ” ve bilgi, hikmet ya da bilgelik anlamlarına gelen “sophia ” kelimelerinin bir araya gelmesiyle türemiştir. “Philosophia” yani bir diğer deyiş ile bilgiye ulaşmak için çaba sarf etmek, bilgelik arayışı, bilgiyi değerli kılmak  ve sevmek, bilgiyi araştırmak ve peşinde koşmak gibi çeşitli anlamlarına gelmektedir. İnsanoğlu var olduğu dönemden bu yana sürekli olarak bilgiye ve öğrenmeye ihtiyaç duyan bir donanıma sahiptir. Bu sebeple felsefe var oluşumuzdan bu yana önemli bir yere sahiptir. Fakat Felsefe ile öğrenmenin temelinde ise cevaplar değil sorular yatar yani felsefe cevaplardan ziyade sorular ile ilgilenmektedir. Felsefe ile ilgilenenler zaman içerisinde bilim ve din etkisiyle başka branşlara kaymış olup yeni branşlar ortaya atarken, felsefe içinde farklı disiplinler ortay atılmıştır. 

Felsefe’nin Disiplinleri 

 • Epistemoloji (Bilgi felsefesi)
 • Estetik (Güzellik felsefesi)
 • Etik (Ahlak felsefesi)
 • Hukuk felsefesi
 • Eğitim felsefesi (Pedagoji)
 • Bilim felsefesi
 • Metafizik (Fizik ötesi)
 • Ontoloji (Varlık felsefesi)
 • Siyaset felsefesi
 • Teoloji (Din felsefesi)
 • Zihin felsefesi

Filozof Kimdir?

Bir arayış içerisinde olan, bilginin peşinde koşan, bilgiye ulaşmak için çaba sarf eden, felsefe ile ilgilenen kişilere “philosophos” yani “filozof” denilmektedir. Filozoflar; insan yaşamı üzerine ve insan yaşamını ilgilendiren tüm konular düşünüp, akıl yürütebilen, bunları birer felsefi problem haline getirebilen ya da felsefe konusu yapabilen kişilerdir. Bilgiyi, bilginin doğruluğunu, kaynağını, sınırlarını, davranışı, davranışın ahlak ve etik kurallarına uygunluğunu sorgulayabilen, insanın varlığını, varlık ve Tanrı ilişkisini, varoluşu, sanatı, estetiği ve güzelliği sorgularlar. Bu konular üzerine sorular sorabilir ve mantıklı açıklamalar yapabilirler, gerek soruları gerek açıklamaları birbirleri ile tutarlı olmalıdır.

Filozoflar sadece soru sormaz, en azından soru sormak ile yetinmez. Sorgulayıcı ve eleştirel bir bakış açısı ile mantık çerçevesi sınırlarında yaratıcı bir düşünüş ile soru sorar ve aynı şekilde yanıt ararlar. Fikirleri yukarıda da bahsedildiği üzere mantıklı, temelli ve daha da önemlisi “tutarlı” olmalıdır. Düşüncelerini özgürce ortaya koyabilmeli, yargılanmayı göze alabilmeli ve her türlü eleştiriyi göğüslemeli. Muhalefet fikirlere de aynı şekilde mantık çerçevesi içerisinde yanıt verebilmeli.

Felsefeyi iki bakımdan ele alabiliriz; Uygulamalı Felsefe ve Meslek olarak Felsefe.

Uygulamalı Felsefe

Felsefe çalışmaları içerisinde bulunduğumuz toplumun temellerinin atılmasında, mevcut akımların ortaya çıkmasında ya da bazı ekollerin oluşmasında oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Felsefenin temelini oluşturan eleştirel düşünce de aynı şekilde değerlendirme ve gelişmeyi doğruları gün yüzüne çıkararak mevcut olaylara objektif yaklaşmayı ön plana çıkarmaktadır. Pek çok bilim dalı ile alışveriş halinde olması, yeni bilimler ortaya çıkmasında da önemli bir etkisi olması sebebiyle bilimlerin anası olarak da adlandırılabilir… Şimdiye kadar yapılan çalışmalar ve incelenen düşünceler ile politika, siyaset, ahlak, din, hukuk, sanat, evren, astronomi ve eğitim gibi pek çok alana fayda sağlamış olup adeta bir gelişim unsurudur. Felsefi düşüncenin baskın geldiği ve felsefe çalışmalarının uygulandığı alanlar çoğunlukla eğitim, siyaset, etik ve sanattır. Konfüçyüs, İbn Haldun, İbn Rüşd, Machiavelli, John Locke, Rousseau, Adam Smith, Marx ve Mill gibi pek çok düşünür politika, ekonomi ve siyaset ile ilgilenmiş olup bu konular üzerine eserler vermiştir. Devleti, devletin işleyişini, yargıyı ve yargılama mercilerini pek çok açıdan incelemiş ve eleştirel bakış açıları ile kaleme almıştır. Aynı şekilde John Dewey, Rousseau ve Piaget gibi düşünürler de eğitim felsefesi üzerine çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Felsefenin diğer branşlar ve alanlar ile ilişkisi sadece bu kadarı ile sınırlı değildir elbet… Mantık, matematik, dil bilimi, hukuk, ekonomi gibi pek çok alan ile etkileşime girmiş ve yeni gelişmelere öncü olmuş bir bilim dalıdır. Unutulmaması gereken bir diğer nokta ise Rönesans Devrimi’ nin bitimine kadar bilim adamlarına “doğunun filozofları” adı verilmiştir yani pek çok bilim dalı doğrudan ya da dolaylı yoldan felsefe ile ilişkilidir. 

Meslek Olarak Felsefe

Eski dönemlerde yani Antik çağlarda pek çok filozofun halka ve yüksek zümreye danışmanlık yaptığı bilinmektedir. İnsanlar önemli bir şey yapacağı zaman ya da hukuki, siyasi, ekonomik bir sürecin eşiğinde olduklarında filozoflara sorular sorar, onlardan aldıkları yanıtlar doğrultusunda da tavsiyeler isterlerdi, bunun karşılığında da onlara ödeme yaparlardı. Filozoflar sadece felsefi düşünceler üzerine danışmanlık yapmazlardı, çünkü hayatları ilgilendiren pek çok konu üzerine de derin bilgi birikimlerine sahiplerdi. Mevcut tecrübelerini insanlara aktararak para kazanıyorlardı. Rönesans dönemine kadar bilim adamlarına, danışmanlık yapanlara, halk tarafından bilge olarak seçilen kişilere yüklenen anlamlar “filozof” olmak ile eş değer anlamlar taşımaktaydı. Ancak filozofluk bir meslek olarak değil de daha çok bir yaşam biçimi ya da hayat tecrübesi elde etme ve bu tecrübeleri birikime dönüştürme işiydi. Bu iş üzerine büyük başarılar sağlayan Platon, Sokrates, Aristoteles ya da Büyük İskender gibi ünlü düşünürler vardır ancak hiç biri geçimini filozofluktan sağlamıyordu. Örneğin; Sokrates bir taş işçisi olarak hayatını sürdürürken Ploton ise aile mülklerinden geçimini sağlamaktaydı. Pek çok filozofta bu ünlü düşünürler gibi başka meslekler ile meşguldüler. Günümüzde de durum pek farklı değildir işin açığı, felsefe mezunu olan kişiler genelde öğretmen, gazeteci, danışman ya da editörlük yapmakta…

Felsefe Nasıl Öğrenilir?

 • Felsefe bir bütün olarak öğrenilemez, uzun, karmaşık ve yoğun bilgi birikimi gerektiren bir bilim dalıdır. Alanlara ve dönemlere ayrılır ise öğrenimi kolaylaşır. Felsefe kendi içerisinde bölümlere ayrılmalı. Bu sayede parça parça öğrenim aşaması kolaylaşırken görüşler ya da düşünceler arasındaki ilişki kuvvetlendirilir.
 • Görüşler ve bu görüşleri savunan filozoflar da aynı şekilde incelenmelidir. Bu sayede üzerinde inceleme yaptığınız konuyu, konuya ait alt görüşleri daha kolay öğrenir benimsersiniz. İlgilendiğiniz filozofların kitaplarını incelemeye başladığınız zaman mevcut bilgiyi, bu bilginin oluşmasına sebep olan düşünceleri öğrenmeniz kolaylaşır.
 • Felsefeyi dönemlere ayırırsanız; tarihi bir inceleme yaparsanız; mevcut felsefe akımlarını ya da ilgilendiğiniz düşünceyi meydana getiren dönem koşullarını da öğrenmiş olursunuz.
 • Neden sonuç incelemesi yaptığınız da ise olaylar arasındaki bağlantıyı kuvvetlendirir ve mevcut nedenlere doğru soruları sormanız kolaylaşır, ki felsefe için cevaplardan ziyade sorular önemlidir.
 • Öğrenme ve yeni görüşler edinmeye açık olmalısınız. Eleştirilere ve muhalefet görüşlere karşı hoşgörülü yaklaşmalı, mantıklı – tutarlı cevaplar verebilmelisiniz. Soru sormaya, cevap aramaya, bilgiye ulaşmaya, yeniliklere, meraklı olmalısınız. 

Ödevcim ORG Ekibinin Felsefe Grubu Üzerine Çalışmaları Nelerdir?

Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) olarak pek çok ana bilim dalına ve branşa yönelik soru çözdürme ve soru hazırlama hizmeti sunmaktayız. Felsefe ve Felsefe grubu dersleri de bu branşlara dahildir. Felsefe üzerine çözemediğiniz sorular, sonuçlandıramadığınız hipotezler,  konu ya da doküman eksiğiniz var ise Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) olarak sizlere soru çözüm hizmeti danışmanlığı sağlamaktayız. Aynı şekilde mevcut hipotezler, durumlar ya da olaylar üzerine problem ya da soru oluşturmanız gerekiyorsa da Ödevcim ORG Soru Hazırlama Ekibi olarak soru yazma hizmeti danışmanlığı sağlamaktayız. Yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak ve Ödevcim ORG Ekibi (Ücretli Soru Çözdürme Merkezi) iletişim operatörlerimize ulaşmak… Bizlere ulaştığınız taktirde sizlere ilgili yönlendirmeler yapılacaktır. 

Neden Felsefe Sorusuna İhtiyaç Duyulur?

İçeriğimiz içeriğinde de defalarca bahsedildiği üzere Felsefe bilimi cevaplardan ziyade sorular ile ilgilenmektedir. Elbette ki bu sorulara verilen cevaplar da mantık çerçevesince oluşturulmuş, açıklayıcı, tutarlı cevaplar olmalıdır. Ancak öncelikle sorular belirli bir sıraya göre mantık çerçevesinde birbirleri ile ilişkili olacak şekilde türetilmelidir. Özellikle üniversite eğitimi aşamasında olan öğrenciler için eğitimciler yeni eğitim metotları geliştirmişdirler. Verilen hipotez, durum ya da olay incelemesi sonucuna göre içeriğe uygun sorular üretilmektedir. Aynı şekilde eğitimciler de bilgide tekrarına düşmemek amacıyla yeni sorulara ihtiyaç duymaktadır. Bu sebeple yeni felsefe sorularına ihtiyaç duyulur…  Ödevcim ORG Soru Hazırlama Ekibi olarak her aşamada sizlere danışmanlık hizmeti sunmaktayız. 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir